Právne služby

V rámci výkonu svojej činnosti Advokátska kancelária Igora Šimu zabezpečuje pre klientov najmä tieto právne služby vo všetkých odvetviach práva:

 • právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci
 • vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov
 • vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov,
 • správa majetku klientov
 • právne rozbory a analýzy
 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností
 • osobné právne poradenstvo fyzickým a  právnickým osobám, ako aj  ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.

 

Právne služby podľa odvetví práva

OBČIANSKE PRÁVO

 • vypracovanie a analýza zmlúv v zmysle občianskoprávnych predpisov (Občiansky zákonník, Autorský zákon, Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iné)
 • právne vzťahy v otázkach nehnuteľností :
  • kúpa/predaj/darovanie/zámena nehnuteľnostízmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu
  • zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností; zastupovanie v katastrálnom konaní (vklad, záznam, poznámka, oprava chyby v katastrálnom operate)
  • zmluvy o vecných právach k nehnuteľnostiam -o zriadení alebo zrušení vecného bremena, o predkupnom práve, záložné zmluvy, zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva
  • nájom nehnuteľností (nájom bytov, nebytových priestorov, pozemkov)
  • vyporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam (dodatočné dedičské konanie, vydržanie)
  • žaloby o určenie vlastníckeho práva, o neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti, o neplatnosti nájomnej zmluvy, o vypratanie nehnuteľností, zapieracie žaloby a iné.
 • riešenie problémov v susedských vzťahoch
 • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
 • zrušenie, modifikácia a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • dedičské konanie
 • ochrana osobnosti
 • právo duševného vlastníctva
 • mimosúdne riešenie sporov
 • zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku

 

OBCHODNÉ PRÁVO

 • zakladanie, zmeny, likvidácie spoločností
 • zastupovanie v živnostenskom konaní
 • príprava návrhov do obchodného registra vrátane zastupovania v konaní pred príslušným registrovým súdom
 • príprava valných zhromaždení, zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach
 • prevody majetkových účastí (akcie, podiely)
 • fúzie, rozdelenia, premena právnej formy
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • právo cenných papierov
 • nekalá súťaž
 • obchodnoprávne zmluvy
 • vymáhanie pohľadávok
 • ochrana spotrebiteľa
 • konkurzné konanie
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka

 

Pohľadávky

 • mimosúdne vymáhanie (predsporová výzva, uznanie dlhu, dohoda o splátkach)
 • vymáhanie pohľadávok súdnou cestou
 • správa pohľadávok
 • kúpa, predaj a postúpenie pohľadávok
 • započítanie pohľadávok
 • dobrovoľná dražba, exekúcia

 

RODINNÉ PRÁVO

 • určenie, zníženie, zvýšenie vyživovacej povinnosti
 • náhradné výživné
 • určenie rodičovstva
 • zapretie otcovstva
 • rozvod
 • úprava styku s maloletým
 • povolenie uzavrieť manželstvo (maloletý, obmedzenie spôsobilosti na pr. úkony)
 • náhradná starostlivosť (pestúnska starostlivosť, poručníctvo, opatrovníctvo, osvojenie)
 • zastupovanie v konaní pred súdom

 

PRACOVNÉ PRÁVO

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o zmene pracovných podmienok
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru)
 • náhrada škody zo zodpovednosti zamestnanca alebo zamestnávateľa podľa Zákonníka práce (napr. hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania)
 • poskytovanie právnych rád podľa Zákonníka práce
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (žaloby o zaplatenie mzdy, o neplatnosť výpovede a iné)

 

SPRÁVNE PRÁVO

 • spisovanie podaní správnym orgánom
 • zastupovanie pred správnymi orgánmi
 • priestupkové konanie
 • územné a stavebné konanie
 • konanie vo veciach živnostenského registra
 • colné konanie
 • daňové konanie
 • konanie o sťažnostiach
 • správne súdnictvo – spisovanie žalôb a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov, zastupovanie v konaniach týkajúcich sa preskúmavania zákonností rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

 

ÚSTAVNÉ PRÁVO

 • vypracovanie podaní Ústavnému súdu
 • zastupovanie pred Ústavným súdom

Kontakt

Igor Šima, advokát

Hollého 49
010 01 Žilina

tel.: +421 41 228 99 06
mobil: +421 903 53 54 53

email: